تشیع علوی بر اساس کتاب و اصالت قرآن

و تشیع صفوی بر اصالت مفاتیح الجنان .

تشیع علوی بر سیره ی رسول و ائمه و بر مناقب ذکر مصیبات و کرامات.

تشیع علوی اصالت برای شخص پیامبر

و در تشیع صفوی اصالت به اسم امام برای نفی پیامبر چون وجه مشترک صفویه و عثمانی بود.

تشیع علوی: مبارزه ،

تشیع صفوی لعن و نفرین.

تشیع علوی تشیع شناختی

درتشیع صفوی محبت بدون شناخت، باید امام را پرستید   شناختن برای صفویه ضرر  دارد .

تشیع علوی اصالت شخص

در مقابل اصالت قبر در تشیع صفوی .

تشیع علوی امام شناسی

در مقابل تشیع صفوی امام پرستی .

تشیع علوی علم اسلام

در برابر تشیع اصالت تقدس و روحانیت منهای علم .

تشیع صفوی تشیع مشهد در مقابل تشیع مکه .هر طواف مرقد امام رضا

هفت هزارو هفتصدو هفتاد حج کبر است!!!

تشیع علوی تشیع کربلا .

تشیع صفوی هم تشیع کربلا.  اما تشیع کربلا ضد کربلا

بزرگترین معجزه ی سیاسی برای نفی اثر حسین   ، خود حسین

و برای خنثی کردن اثر خون حسین،   خون حسین را مطرح کردن.

تشیع علوی در طول تاریخ در هر نظام و با هر اسمی وبا هر شکل وطرحی و هر شعاری

در برابر ستم،دربرابر بی عدالتی ،در برابر حکومت خیانت ،در برابر وضع زندگی ذلت بار،

 در برابر فریب مذهبی ، تشیع نه بوده است.

و تشیع صفوی تشیع آری بوده است .

قسمت کوتاهی  از سخنرانی دکتر شریعتی (شیعه علوی، شیعه صفوی)

نوشته شده توسط مریم در ساعت 16:50 | لینک  |